Wiesz coś o Czesławie Miłoszu?
Lubisz kręcić filmy?
Przygotuj krótkometrażowy (do 10 minut) film nt. życia i/lub twórczości oraz percepcji utworów Czesława Miłosza. Może to być film: animowany, fabularny, dokumentalny lub eksperymentalny.

Zapraszamy  filmowców w każdym wieku do konkursu „Krótki film o Miłoszu” i zrealizowania etiud o max. długości 10 minut. Filmy, które zostaną wybrane przez jury oraz przez Internautów, zostaną zaprezentowane na uroczystej premierze w Olsztynie. Organizator konkursu wyda wybrane filmy na płycie DVD. Wydawnictwo będzie rozdawane w Olsztynie, Gdańsku i Wrocławiu w grudniu 2011 roku. Na uczestników konkursu czekają nagrody. Główna nagroda to 4000 zł brutto.

 

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs „Krótki film o Miłoszu” ma charakter ogólnodostępny.

2. Do konkursu przyjmowane są filmy nawiązujące do życia i/lub twórczości oraz percepcji utworów Czesława Miłosza, w dowolnej technice produkcji i formie (fabularne, dokumentalne, eksperymentalne, animowane). Do konkursu można zgłosić wyłącznie filmy nie dłuższe niż 10 minut.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie filmu w terminie na własny koszt. Wypełniając kartę zgłoszenia Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ul. Stare Miasto 33 oraz ul. Żołnierska 11) oraz na stronie internetowej projektu „Konkurs: Krótki film o Miłoszu” miłosz.wbp.olsztyn.pl .

5. Filmy konkursowe należy dostarczyć na płytach DVD. Płyty z filmami dostarczone do Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie po konkursie zostają u organizatora w celach archiwalnych.

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę filmów.

7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że filmy zgłoszone do konkursu zostały wykonane zgodnie z poszanowaniem praw autorskich. Autor ponosi odpowiedzialność za wykorzystane w filmie utwory muzyczne oraz inne fragmenty cudzej twórczości. Oświadcza również, że Film zgłaszany do Konkursu jest oryginalnym wytworem jego twórczości lub współtwórców, których ma prawo reprezentować. Uczestnik potwierdza, że zgadza się na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych w konkursie filmów na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

8. Filmy należy przesłać lub dostarczyć, razem z kartą zgłoszenia pod adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Stare Miasto 33
10-126 Olsztyn

z dopiskiem: Film o Miłoszu

 

Uwaga zmiana terminu nadsyłania filmów:

do 17 listopada 2011 r. Data stempla pocztowego.

9. Autorzy filmów wyrażają zgodę na projekcję filmu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku i w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu oraz umieszczenie w Internecie w ramach konkursu i w innych miejscach w celach promocyjnych. Autorzy udostępnią bezpłatnie filmy w celu wydania płyty DVD dokumentującej i promującej konkurs – „Krótki film o Miłoszu” .

10.  Jury przyznaje jedną nagrodę główną w wysokości 4000 zł brutto oraz 2 wyróżnienia w wysokości 1000 zł brutto. Laureat wybrany przez Internautów otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł brutto. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.

11. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu są Organizatorzy. Organizatorzy uprawnieni są do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w serwisie projektu miłosz.wbp.olsztyn.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie podanych w karcie zgłoszenia: nazwy autora, tytułu filmu i dostarczonego filmu katalogu filmów konkursowych w serwisie internetowym projektu.

13.  Pokazy filmów zakwalifikowanych odbędą się w siedzibie jednego z organizatorów: Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej; ul. Stare Miasto 33, Olsztyn w  grudniu 2011 r.

14.  Autorzy wybranych filmów zostaną powiadomieni telefonicznie i emailowo o  przyznanych nagrodach i terminach pokazów. Koszty podróży autorzy pokrywają we własnym zakresie.

15. W konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.

17. Organizatorzy konkursu „Krótki film o Miłoszu”: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”. Partnerzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku i  Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.